Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Creative Data, model 7010, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 9-7-2007 onder nummer 30190843.

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
  Creative Data: de heer A.L. de Ras handelend onder de naam Creative Data; 
  cliënt: de wederpartij van Creative Data.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Creative Data, alsmede op alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen, mondeling dan wel schriftelijk aangegaan, tussen cliënt en Creative Data, behoudens afwijkende afspraken die tussen partijen schriftelijk zijn vastgelegd en door beiden uitdrukkelijk zijn bevestigd.
 3. Deze algemene voorwaarden zullen ook tegenover cliënt gelden ten behoeve van derden die door Creative Data worden ingeschakeld.

Artikel 2. Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand door de mondelinge of schriftelijke mededeling van de opdracht door de cliënt aan Creative Data en aanvaarding van de opdracht door Creative Data.
 2. Een overeenkomst die naar haar aard bedoeld is voor een langere periode te gelden, wordt schriftelijk aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Beide partijen kunnen een overeenkomst schriftelijk opzeggen. Opzegging is mogelijk tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste ´én maand.
 3. Creative Data heeft het recht bij de uitvoering van een overeenkomst voor eigen rekening en risico derden in te schakelen.
 4. Creative Data zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
 5. Het is cliënt niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Creative Data rechten of plichten uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden over te dragen aan derden.
 6. cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Creative Data aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Creative Data worden verstrekt.
 7. Na het eindigen van een overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, blijven de bepalingen van kracht die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop van de overeenkomst tussen partijen te blijven gelden. Daartoe behoren in ieder geval de artikelen 6, 8, 9 en 15.

Artikel 3. Prijzen en tarieven

 1. Tenzij anders vermeld, zijn de door Creative Data opgegeven prijzen en tarieven steeds exclusief B.T.W.
 2. Creative Data is gerechtigd haar prijzen en tarieven door middel van een kennisgeving per e-mail aan cliënt periodiek aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Creative Data aangekondigde verhoging, dan is cliënt gerechtigd binnen 7 dagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
 3. De prijzen, vergoedingen, tarieven en andere te vorderen bedragen worden op een door Creative Data te bepalen tijdstip in rekening gebracht met een betalingstermijn van 28 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokostenkosten zijn voor rekening van cliënt. 

Artikel 4. Termijnen van levering; onderzoek; eigendomsvoorbehoud

 1. Opgave van de afleveringstermijnen, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen Creative Data aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.
 2. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient cliënt Creative Data schriftelijk aan te manen, waarbij aan Creative Data alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Pas indien deze termijn wordt overschreden, is cliënt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat Creative Data overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.
 3. cliënt is verplicht binnen zeven dagen na aflevering te onderzoeken of Creative Data de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien dit naar de opvatting van cliënt niet het geval is, dient hij dit binnen genoemde zeven dagen schriftelijk aan Creative Data te melden. Na deze termijn kan cliënt geen beroep meer doen op een tekortkoming in de nakoming van Creative Data.
 4. Iedere levering van zaken door Creative Data aan cliënt geschiedt onder voorbehoud van het eigendom daarvan totdat cliënt al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 5. Annulering

Bij annulering van een overeenkomst is cliënt gehouden alle schade en kosten in verband met de annulering aan Creative Data te vergoeden. Onder schade en kosten worden in ieder geval verstaan ingekochte materialen, het tarief van de gewerkte uren en kosten van ingeroepen diensten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, van Creative Data is te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat uit hoofde van de overeenkomst aan cliënt in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot het bedrag gelijk aan hetgeen Creative Data in de voorgaande zes maanden aan cliënt in rekening heeft gebracht. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 2.500,00.
 2. Creative Data zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
  1. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever.
  2. verlies van gegevens. cliënt zal zorgdragen voor back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door cliënt aan Creative Data ter beschikking worden gesteld.
  3. iedere tekortkoming van cliënt bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
  Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Creative Data, zal cliënt Creative Data hiervan vrijwaren.
 3. Creative Data is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Creative Data zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien cliënt de mogelijkheid heeft  ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
 5. cliënt vrijwaart Creative Data voor alle aanspraken van derden uit hoofde van rechten, waaronder die van intellectuele eigendom, die deze beweren te hebben of geldend kunnen maken op goederen en digitale bestanden die Creative Data in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van cliënt heeft ontvangen.
 6. Creative Data is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van door cliënt ingeschakelde derden.
 7. cliënt vrijwaart Creative Data tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met, of voortvloeien uit, de door Creative Data ten behoeve van cliënt verrichte prestaties.
 8. De in dit artikel en in deze algemene voorwaarden beschreven aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringen van Creative Data worden mede bedongen ten behoeve van door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. Overmacht (niet toerekenbare tekortkomingen)

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Creative Data niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend, storingen in de diensten of netwerken van derden van wier diensten Creative Data bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt en uitval van de electriciteitsvoorziening of internetverbinding van Creative Data. Creative Data is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van genoemde oorzaken en omstandigheden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder het auteursrecht, van alle door of ten behoeve van Creative Data opgestelde, vervaardigde en ter beschikking gestelde documenten, programma's en andere materialen, van welke aard dan ook, alsmede het voorbereidende materiaal daarvoor, berusten uitsluitend bij Creative Data dan wel bij door hem ingeschakelde derden.
 2. cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten ten aanzien van de in lid 1 vermelde en bedoelde documenten en materialen. Het betreft niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten, uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van cliënt.
 3. cliënt draagt er zorg voor dat dat zijn medewerkers alsmede door hem ingeschakelde derden, de bepalingen van dit artikel zullen naleven.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Creative Data en cliënt verklaren alle informatie en aangelegenheden van de andere partij, in de ruimste zin van het woord, die hen op welke wijze dan ook ter kennis komen, geheim te houden en hiermee op zorgvuldige wijze om te gaan.
 2. Partijen treffen alle mogelijke beveiligingsmaatregelen, onder meer van technische en organisatorische aard, teneinde het gestelde in lid 1 te waarborgen.
 3. Tenzij anders wordt overeengekomen, mag Creative Data de naam van en het werk voor cliënt voor reclamedoeleinden gebruiken.
 4. Partijen dragen er zorg voor dat hun medewerkers alsmede door hen ingeschakelde derden, de bepalingen van dit artikel zullen naleven.

Artikel 10. Conversie, forumkeuze en toepasselijk recht

 1. Als om enigerlei reden op een bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan.
 2. Op iedere overeenkomst tussen Creative Data  en cliënt is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
 3. Alle geschillen tussen partijen zijn in eerste instantie onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Creative Data. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van Creative Data.

II WEBDESIGN EN/OF GRAFISCH ONTWERP

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen uit hoofdstuk I (algemene bepalingen), van toepassing op overeenkomsten inzake webdesign en/of grafisch ontwerp.

Artikel 11. Definities

Onder product wordt in dit gedeelte van de algemene voorwaarden verstaan een website of een grafisch ontwerp welke door cliënt is geaccepteerd na de acceptatieperiode. Voordat deze acceptatie heeft plaatsgevonden is er sprake van een ontwerp van het product.

Artikel 12. Voorzieningen en inzet opdrachtgever bij de ontwikkeling van een product.

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. De noodzakelijke inzet van cliënt dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Wordt de voortgang van de werkzaamheden belemmerd door aan cliënt toe te rekenen omstandigheden, dan zal dit schriftelijk worden gemeld aan Creative Data en zal - indien dit leidt tot vertraging of extra kosten - Creative Data opgave doen van de consequenties hiervan voor de werkzaamheden.

Artikel 13. Meer- en minderwerk

Indien Creative Data van mening is, dat een door cliënt, na afsluiting van de overeenkomst, aangegeven productwijziging een meer- of minderwerkopdracht is, zal Creative Data daarvan melding doen aan cliënt alvorens tot uitvoering over te gaan.

Artikel 14. Acceptatie

 1. Het ontwerp van het product  wordt op de overeengekomen datum ter acceptatie aan cliënt aangeboden. Gedurende de in lid 2 genoemde acceptatieperiode zal het ontwerp van het product door de cliënt worden getest of gekeurd.
 2. De acceptatieperiode bestaat uit:
  1. een test- of keurperiode, waarin cliënt het ontwerp van het product zal testen of keuren; gevolgd door
  2. een herstelperiode waarin Creative Data eventuele onvolkomenheden zal herstellen; gevolgd door
  3. een test- of keurperiode, waarin cliënt het ontwerp van het product opnieuw zal testen of keuren.
 3. Partijen zullen overleggen omtrent door cliënt geconstateerde onvolkomenheden. Creative Data zal zich inspannen om de eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen.
 4. Het ontwerp van het product wordt geacht door cliënt geaccepteerd te zijn, als cliënt dit schriftelijk of per email aan Creative Data heeft laten weten, eventueel onder opgave van onvolkomenheden, die nog hersteld dienen te worden.
 5. Indien cliënt  vóór het moment van acceptatie het ontwerp van het product  gebruikt voor productieve of operationele doeleinden, geldt het ontwerp van het product als geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik.
 6. Acceptatie van het ontwerp van het product mag niet worden onthouden op grond van kleine fouten (fouten die operationele of productieve ingebruikname van het product redelijkerwijs niet in de weg staan).
 7. Bij grafisch ontwerp is de cliënt na acceptatie zelf verantwoordelijk voor fouten in het gedrukte werk en aansprakelijk voor alle gevolgen. Dit geldt ook indien cliënt niet schriftelijk of per e-mail heeft geaccepteerd, maar telefonisch heeft aangegeven het proces voort te willen zetten.

Artikel 15 Auteursrecht en gebruiksrechten 

 1. Creative Data en cliënt doen uitdrukkelijk geen afstand van hun rechten in de zin van Artikel 1 van de Auteurswet 1912. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor onbepaalde tijd op de door de Creative Data  gemaakte werken, welk gebruiksrecht ingaat op de datum van acceptatie door cliënt van het ontwerp van het product.
 2. Het is cliënt - behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Creative Data  - niet toegestaan het product aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. Creative Data  zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.
 3. Het is Creative Data  toegestaan het product te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. Creative Data zal toestemming van cliënt behoeven indien zij nog niet zelf tot het gebruik is overgegaan.
 4. Bij een website zal Creative Data onder aan iedere pagina van de website een tekst met de strekking 'webdesign by Creative Data' plaatsen, een link bevattend naar de website van Creative Data. Het is cliënt niet toegestaan deze regel te verwijderen en/of aan te passen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Creative Data.
 5. Op drukwerkuitingen zal Creative Data waar dit gepast is een tekst met de strekking 'designed by Creative Data' plaatsen. Het is cliënt niet toegestaan deze tekst te verwijderen en/of aan te passen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Creative Data.

 III HOSTING-diensten

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen uit hoofdstuk I (algemene bepalingen), van toepassing op overeenkomsten inzake hosting-diensten.

Artikel 16. Onderwerp

Creative Data biedt hosting-diensten aan, waaronder wordt verstaan: 
Het ter beschikking stellen van een hosting-account met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, onder andere voor het plaatsen van een of meer webpagina's. Creative Data stelt de schijfruimte en dataverkeer steeds ter beschikking voorzover cliënt de door hem gestelde hoeveelheid nog niet overschreden heeft. 

Artikel 17. Domeinnaamregistratie

 1. Creative Data  zal - indien nodig - de voor de website benodigde domeinnaam of namen aanvragen (bijvoorbeeld bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, SIDN).
 2. Indien om wat voor reden dan ook deze overeenkomst wordt beëindigd en de hosting-diensten door een andere hosting provider overgenomen worden, zal Creative Data  alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar een andere hosting provider.

Artikel 18 Inhoud prijs

De door cliënt te betalen prijs ziet slechts op de diensten van Creative Data en niet op de kosten die cliënt maakt teneinde van de diensten van Creative Data gebruik te kunnen maken.

Artikel 19. Verplichtingen cliënt

 1. cliënt zal door het gebruik van de hosting-dienst van Creative Data geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer:
  1. de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
  2. geen porno openbaar maken of verspreiden;
  3. geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
  4. geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
  5. geen informatie met een erotische inhoud verspreiden;
  6. niet sexueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;
  7. niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
  8.  zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor de afnemer niet geautoriseerd is;
  9. verantwoordelijk zijn voor het niet overschrijven van de vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en/of dataverkeer. Bij overschrijding is Creative Data  bevoegd bestanden te verwijderen en/of de toegang tot de hosting-dienst geheel of gedeeltelijk te blokkeren, zonder dat hier enige aansprakelijkheid  van Creative Data uit voortvloeit.
  10. zich niet bezighouden met het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie in welke vorm dan ook aan een website, domeinnaam, e-mail adres of andere dienst bij Creative Data;
  11. zich niet bezighouden met het verzenden van e-mail en/of het in nieuwsgroepen op het internet posten van berichten waarvan afnemer redelijkerwijs kan vermoeden dat de geadresseerden hierop geen prijs stellen;
  12. geen virussen verspreiden;
  13. niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Creative Data  of haar leveranciers wordt verhinderd of kan worden verhinderd, bijvoorbeeld door het uitvoeren van bots, background processen, scripts welke een loop (oneindig proces) veroorzaken of scripts die de systemen zo zwaar belasten dat andere gebruiker hier hinder van ondervinden;
  14. ervoor zorgdragen dat de website(s) van cliënt geschikt is (zijn) voor alle leeftijden.
 2. Voorts is cliënt verplicht alle huidige en toekomstige aanwijzingen, procedures en handleidingen van Creative Data op te volgen en uiterste geheimhouding te betrachten met betrekking tot de door Creative Data aan hem ter beschikking gestelde gegevens en materialen, waaronder een eventuele gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Indien cliënt, naar het oordeel van Creative Data, handelt in strijd met de verplichtingen zoals vastgelegd in lid 1 van dit artikel, of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van Creative Data, is Creative Data gerechtigd met onmiddellijke ingang de hosting-dienst te blokkeren, zonder dat Creative Data tot enige schadevergoeding gehouden is.
 4. cliënt vrijwaart Creative Data tegen aanspraken door derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met handelingen en gedragingen van cliënt, onder meer handelingen en gedragingen die in strijd zijn met het gestelde in lid 1 van dit artikel.
 5. Het is cliënt  toegestaan de diensten van Creative Data ter beschikking te stellen aan derden. Daarbij zullen deze voorwaarden gelden zoals deze gelden tussen Creative Data  en cliënt . cliënt is verplicht deze voorwaarden op te leggen aan die derden. Indien Creative Data  onverhoopt mocht constateren dat een derde in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden, is Creative Data  gerechtigd de hosting-account van cliënt  te blokkeren.
 6. cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Creative Data  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt Creative Data redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals wijzigingen in adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer), tijdig aan Creative Data  worden verstrekt.
 7. cliënt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goederen zoals apparatuur en programmatuur die hem in staat stellen om van de diensten van Creative Data gebruik te maken. Ook is cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle verbindingen tussen genoemde goederen en die van Creative Data.
 8. cliënt zal de beschikbaarheid van de schijfruimte en het dataverkeer zelf in de gaten houden. Bij overschrijding zal Creative Data  de extra kosten die dit met zich meebrengt factureren aan de cliënt. Bij structurele overschrijving is Creative Data gerechtigd om het abonnement te upgraden en dit te factureren.

Artikel 20. Privacy

 1. Creative Data onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van cliënt en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Creative Data hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, de cliënt hiertoe zelf opdracht geeft, dan wel in het geval cliënt handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.
 2. Creative Data treft alle mogelijke beveiligingsmaatregelen, onder meer van technische en organisatorische aard, teneinde het gestelde in lid 1 te waarborgen.

Artikel 21. beheer systemen

 1. Creative Data mag zonder voorafgaande bekendmaking zijn systemen (tijdelijk) al of niet volledig buiten gebruik stellen teneinde onderhoud uit te voeren dan wel verbeteringen of vernieuwingen door te voeren. Ook mag Creative Data wijzigingen aanbrengen in de log-in procedure. De kosten ten gevolge van deze laatste wijzigingen komen voor rekening van cliënt.
 2. Creative Data is niet aansprakelijk voor schade in verband met het gestelde in lid 1.    

Creative Data Laan van Chartroise 168 3552 EZ Utrecht | 030 2920271 | info@creativedata.nl | algemene voorwaarden | privacy | © 2003 - 2019 | Creative Data ® is a registered trademark

Stuur ons een berichtje...

...of kom langs voor een kopje koffie

Creative Data
Laan van Chartroise 168
3552EZ Utrecht
030 2920271
info@creativedata.nl